Selecteer een pagina

MVO verslag 2021

Wits Utrecht

MVO strategie

​Betrokken en bewust bekwaam
Wits Utrecht kenmerkt zich als een betrokken organisatie. Betrokken bij mensen, milieu en onze partners. Vanaf 2014 werden we hierin ‘bewust bekwaam’. Het werd ons toen duidelijk dat niet alleen wij, maar ook onze partners belang hebben bij het realiseren van banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en milieudoelen zoals het reduceren van CO2-uitstoot. En dat ze dat niet zagen als een welkom ‘extraatje’ maar als belangrijke onderwerpen om op te nemen in strategische raamovereenkomsten.
Mijn persoonlijke drijfveer hiervoor is te herleiden naar mijn jeugd waarin ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin in een klein dorp, waarin het ‘omzien naar elkaar’ een belangrijke rol heeft gespeeld.

Daarnaast ben ik mij bewust van mijn ‘rentmeesterlijke’ verantwoordelijkheid voor de omgeving. Na de eerste raamovereenkomst, met KPI’s voor o.a. SROI-doelstellingen, met de Gemeente Utrecht zijn meerdere opdrachtgevers gevolgd. En om onze doelstellingen te realiseren hebben we ook verscheidene (uitvoerings)partners gezocht en gevonden.

SROI
In 2021 waren we op een punt aangekomen dat we onze organisatie onder andere op sociaal-maatschappelijk vlak verder wilden structureren. Wij vinden het belangrijk dat mensen met kleinere arbeidsmarktkansen ook bij ons aan de slag kunnen.

Dit gaat niet vanzelf. Het is van belang om een goede begeleiding op de werkvloer te creëren en te weten wat een kandidaat nodig heeft. De leermeesters, projectleiders en een coach begeleiden de kandidaten.

Een open houding van collega’s is essentieel. Het is echter ook van belang om vanuit de directie uit te leggen waarom we dit doen. Ik ben er trots op dat we dit hebben weten te bereiken met elkaar.

Niet alleen omdat we ruimschoots de gestelde KPI’s van onze opdrachtgevers overtreffen en het commercieel haalbaar is gebleken. Maar ook omdat we zo getalenteerde en gemotiveerde medewerkers aan ons hebben weten te binden en voor hen van betekenis kunnen zijn.

Het is ook waardevol dat we kennis en ervaringen hierover kunnen uitwisselen met partners, zoals woningcorporaties en hun overige contractpartners, om samen te verbeteren.

Ik ben blij dat we in 2021 samen met Mitros en de andere vier onderhoudspartners opnieuw een Kwastendag hebben georganiseerd. Hier kwamen weer nieuwe kandidaten op af.
Hiervan zijn er zeven gestart met het leer-werktraject en drie hebben een contract aangeboden gekregen. Ook de kandidaat die bij Wits Utrecht is gestart, heeft inmiddels een contract verdiend.

CO2
Waar ik trots op ben, is dat we goed op koers liggen met het verlagen van onze CO2-uitstoot. Onze doelstelling is namelijk om in 2024 onze CO2-uitstoot met minimaal 50% te verlagen ten opzichte van 2019. Hiervoor hebben we ons wagenpark in 2021 verder geëlektrificeerd: van drie naar acht elektrische bedrijfswagens.

Bovendien hebben we het voortouw genomen voor het opschalen van het concept ‘Slim Transport de stad in’. Dit is een initiatief dat we in 2018 opgestart hebben, waarbij bestellingen bij leveranciers met een elektrische cargobike geleverd worden. In 2021 is er nog een leverancier toegetreden tot de reeds aanwezige leveranciers. Daarnaast zijn ook de orders van andere klanten van deze leveranciers binnen deze dienstverlening bezorgd. Hierdoor gaan niet alleen de (schonere) elektrische fietskilometers omhoog, maar kunnen ritten ook efficiënter worden uitgevoerd. Over deze en andere initiatieven op sociaal en milieugebied kun je meer lezen in dit MVO jaarverslag 2021.

Ik wil mijn team hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het nieuwe MVO beleid voor 2022-2026 en kijk uit naar wat we gezamenlijk nog meer gaan bereiken.

Jacob van den Essenburg, directeur Wits Utrecht

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met ons MVO strategie willen we met name een bijdrage leveren aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel Sustainable Development Goals en SDG’s genoemd) zijn mondiale doelstellingen voor 2030, vastgesteld door de VN. Net zoals veel organisaties hebben wij nagedacht aan welke doelstellingen wij een bijdrage willen en kunnen leveren.

Ons MVO jaarverslag is na deze toelichting van onze strategie opgebouwd uit twee delen, over ‘Onze mensen’ en het ‘Milieu’. De eerst gekozen SDG, ‘8. Fatsoenlijke banen en economische groei’ heeft met onze benadering van onze mensen te maken en de tweede SDG ’11. Veilige en duurzame steden’ met onze benadering van milieu. In beide delen steken we expliciet in op partnerschappen, vandaar dat in de twee volgende hoofdstukken ook de SDG ’17. Partnerschappen voor doelen’ is opgenomen.

Onze mensen

Personeelsbestand

In totaal werkten er in 2021 41 medewerkers bij Wits Utrecht. De meeste medewerkers hebben een vast contract (35) en werken voltijd (37). Daarnaast worden er 32 medewerkers vanuit onze flexibele schil ingezet. Deze flexibele schil bestaat deels uit uitzendkrachten en zijn deels medewerkers met afstand op de arbeidsmarkt, die op deze wijze hun opleiding en begeleiding doorlopen, voordat ze een vast contract krijgen.

Het andere deel bestaat uit met name zzp’ers, met wie we een duurzame inleenrelatie hebben.

De man-vrouwverhouding was zowel in 2021 als 2020 93%:7%.

Werkgeluk, diversiteit en inclusie

We zijn er van overtuigd dat tevreden medewerkers en het betrekken van mensen met een diverse achtergrond van belang is voor ons bedrijf. Niet alleen om ieders talent tot hun recht te laten komen, maar ook voor onze economische groei en toekomstbestendigheid. We betrekken veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij komen onder andere binnen via de ‘Kwastendag’ die we jaarlijks samen met partners organiseren in Utrecht, via onze gemeentelijke opdrachtgevers, via loket SROI van de Gemeente Utrecht, via WSP, via De Beroepentuin, of via ons eigen netwerk.

Ons doel is om onze diversiteit aan medewerkers een prettige werkplek te bieden. Onze medewerker Renske Rietveld is daarom in 2021 een opleiding op het gebied van inclusie en diversiteitsmanagement gestart. Zij gaat onder andere een beleid voor inclusie en diversiteit opstellen om onze aanpak nog verder te structureren en versterken. We besteden daarnaast ook aandacht aan werkgeluk en het ‘thuis’-gevoel van onze medewerkers. Wij beginnen hiermee door hier met hen over in gesprek te gaan.

 

Aanpak SROI en opleidingen

SROI
Het is niet alleen voor ons bedrijf, maar ook voor onze opdrachtgevers een doelstelling om mensen met kleinere arbeidsmarktkansen een goede baan te bieden. Hiervoor zijn wij contractuele verplichtingen aan gegaan voor ‘Social Return On Investment’ (SROI), die we weer ruimschoots behaald hebben in 2021. Daarbij is het ook waardevol om te zien dat de mensen om wie het gaat goed meedraaien.

In 2021 waren er 16 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor kortere of langere tijd in dienst en daarnaast 2 mensen als stagiaire aan de slag voor Wits Utrecht. In veel gevallen bieden wij mensen zonder ervaring eerst een leerwerktraject of een stage. In veel gevallen bieden wij mensen zonder ervaring eerst een leerwerktraject of een stage aan. Voor de begeleiding hebben wij erkende leermeesters binnen ons bedrijf beschikbaar en zijn wij in het bezit van een SBB-erkenning.

De totale SROI die we behaald hebben in 2021, berekend volgens de bouwblokkenmethode van de Gemeente Utrecht, was: 435.964 Euro (gebaseerd op een fictieve inspanningswaarde besteed aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). In 2020 was dit vergelijkbaar: 465.248 Euro.

Hiermee hebben we voldaan aan eisen van:

Wij blijven initiatieven ontwikkelen om mensen uit diverse doelgroepen en met verschillende achtergronden te interesseren voor de branche en hen werk en de benodigde ondersteuning bieden. Tegelijkertijd willen we ons sterk maken voor het harmoniseren van de gebruikte methoden voor het berekenen van SROI.

Samenwerking
Samenwerken zit in ons DNA. We hebben inmiddels een flink ‘sociaal’ netwerk opgebouwd. We werken op het gebied van SROI met veel plezier samen met opdrachtgevers zoals Woningcorporatie Mitros, Gemeente Utrecht en Gemeente Amsterdam; meerdere opleidingsinstituten; en sociale ondernemingen en coaching organisaties als Stichting Nelis, WIJ3.0 en de Beroepentuin. Wij vinden hierin gesprekspartners die ons voorzien van ondersteuning en vice versa. Samen leggen we verbindingen, leren we en ontwikkelen we ons. Onze ervaringen delen wij op onze beurt ook graag, zowel binnen als buiten ons eigen netwerk.

Daarnaast heeft er in 2021 voor de derde keer de zogenaamde ‘Kwastendag’ plaats gevonden. Vanuit de Kwastendag zijn er enthousiaste kandidaten voor het vak van onderhoudsschilder ingestroomd in het opleidingstraject ‘Je leven in de verf’. Dit traject bestaat uit een praktijkstage van 3 maanden bij een van de onderhoudspartners van Mitros, waaronder Wits Utrecht, en een wekelijkse lesdag, welke worden verzorgd door enthousiaste leveranciers. Dit project laat de kracht van een langdurige samenwerking goed zien.

 

Flexibiliteit en betrokkenheid
Inmiddels werk ik ruim drie jaar bij Wits als schilder. In 2019 zag ik een artikel in de krant staan over een Kwastendag in Utrecht. Omdat ik al eerder een schilderklus gedaan had en zonder werk zat, leek me dat wel wat. Op de Kwastendag kon je laten zien wat je kunt en kennis maken met een aantal bedrijven. Wits heeft toen gevraagd of ik bij hen wilde komen werken.

Ik ben toen van start gegaan als leerling schilder met een leermeester bij Wits, gewoon als een betaalde baan. Tegelijkertijd ben ik met een eenjarige schildersvakopleiding niveau 2 begonnen, waarbij ik een aantal keren per jaar naar school moest. Ik had een middelbare schooldiploma en hiermee kon ik een branche erkend praktijkcertificaat behalen. Ik dacht dat ik kon schilderen, maar ik moest nog heel wat bij én af leren!
Daarna wilde ik doorgaan voor niveau 3 en sinds 2021 werk ik zelfstandig en is mijn inleencontract omgezet in een dienstverband.

Ik werk met veel plezier bij Wits, omdat ze flexibel zijn. Ze verplaatsen zich echt in mij om mee te denken wat voor mij werkt, bijvoorbeeld werktijden.
Voor mijzelf is er heel wat veranderd. Ik woonde eerst nog bij mijn vader in, maar nu kan ik een eigen huisje huren en heb een gezin. Het heeft mij zekerheid van inkomen gegeven en ik kan privé, opleiding en werk goed combineren door de flexibele werktijden. Zaken over een klus bespreek ik met de voorman. En als er iets persoonlijks is, kan ik altijd op Jacob, onze directeur, afstappen om te overleggen en samen oplossingen te vinden.

Ricardo Scholten, schilder Wits Utrecht

Opleidingen
Voor de opleiding van leerlingen werken we samen met de Schildersvakopleiding, Pouwer college, ROC Midden-Nederland en Nimeto. We vinden het ook van belang en waardevol dat we onze kennis en ervaring over kunnen brengen op de volgende generatie onderhoudsschilders en timmerlieden.

Daarnaast kunnen medewerkers deelnemen aan van toepassing zijnde veiligheidsopleidingen, vakgerelateerde opleidingen en overige opleidingen. Veiligheidsopleidingen zijn verplicht om onze zorgplicht te kunnen waarborgen, waaronder VCA-basisveiligheid voor alle schilders en timmerlieden. In 2021 is er gemiddeld 12,5 uur per medewerker opleiding gevolgd. In 2020 was dit slechts gemiddeld 5,5 uur opleiding per medewerker, doordat vanwege COVID-19 veel cursussen en trainingen niet doorgingen. We zijn blij dat dit weer enigszins hersteld is.

Vanaf 2022 zullen we gestructureerder met iedere medewerker spreken om zijn of haar opleidingsbehoefte en gewenste ontwikkelingspad door te spreken. We zijn verheugd dat hier weer meer ruimte voor komt, aangezien we dit plan al in 2019 wilden uitrollen.

Aanpak gezondheid en welzijn

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2021 was 5,7%. Gemiddeld was het ziekteverzuim in de bouwsector in Nederland in 2021 4,9%. In 2020 was dit bij ons 5,8% en in de bouwsector gemiddeld 4,6%. Wat ons parten heeft gespeeld als relatief klein bedrijf is een aantal langdurig zieken naast de coronagolf. Onze doelstelling voor 2022 is een ziekteverzuim <5% en voor 2023 ≤4,9%.

RI&E’s en veiligheid
Er is een Risico-inventarisatie en -evaluatie beschikbaar (RI&E). Ook zijn we als bedrijf Veiligheid Checklist Aannemers (VCA)** gecertificeerd. Er hebben in 2021 geen incidenten plaatsgevonden. In 2020 waren dit er nog drie zonder verzuim. Er wordt jaarlijks een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden aan alle bouwmedewerkers en schilders. Vanaf 2022 bieden we dit ook aan kantoormedewerkers. Dit wordt opgezet vanuit ons samenwerkingsverband Wits Vastgoedonderhoud Nederland.

Daarnaast richten we ons in het algemeen op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van onze medewerkers en daarmee de mogelijkheid om gezond door te werken na pensioen. Ook zoeken we mogelijke oplossingen bij schuldenproblematiek of andere persoonlijke problemen als we dit signaleren.

Coronaprotocol
Vanaf 2020 hebben we binnen Wits Vastgoedonderhoud Nederland een coronaprotocol ontwikkeld. Vervolgens is dit concept gebruikt voor een standaard coronaprotocol vanuit Bouwend NL en Onderhoud NL.

Andere maatregelen
Er zijn diverse andere maatregelen voor gezondheid en welzijn van kracht, waaronder de generatiepactregeling (80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw). Hierbij krijgen oudere medewerkers de gelegenheid om minder te gaan werken waardoor er meer jongere medewerkers aangesteld kunnen worden. Per 1 april 2021 start deze optie binnen de Schilders cao. Daarnaast richten we ons in het algemeen op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van onze medewerkers, de mogelijkheid om gezond door te werken na pensioen, en zoeken we mogelijke oplossingen bij schuldenproblematiek of andere persoonlijke problemen als we dit signaleren.

We hebben in coronatijd, 2020, een attentieregeling kunnen instellen. Via deze regeling kunnen we op gelijkwaardige basis aandacht en waardering geven aan bijzondere privé gebeurtenissen, jubilea en langdurige ziekte van onze medewerkers. Dit werd goed ontvangen door de betreffende medewerkers!

Integriteit

Uiteraard hebben we een integriteitscode om zorgvuldig om te gaan met bewoners, geschenken, nevenactiviteiten en gegevens. Deze staat in het personeelshandboek ‘Weet de weg bij Wits’. Deze code wordt jaarlijks bij onze medewerkers onder de aandacht gebracht. Eveneens wordt deze overhandigd bij indiensttreding van nieuwe medewerkers. We maken regelmatig gebruik van diensten van gespecialiseerde partners als onderaannemers. Hierbij baseren we ons op de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Wits Utrecht’s financiële jaarverslagen en belastingaangiften worden opgesteld door Bentacera (accountant). Dit is ook een vereiste vanuit ons VGO-keur, net zoals dat we ervoor zorgen dat: rentabiliteit ≥ 1%, solvabiliteit ≥ 25% en current ratio ≥ 1,2%.

Milieu

Duurzame bouw

Wits Utrecht onderhoudt, renoveert en verduurzaamt woningen en gebouwen in met name de regio Utrecht.

De bouwsector heeft plannen opgesteld om bij te dragen aan actuele vraagstukken als klimaatverandering, hergebruik van afval en uitputting van grondstoffen. Wij zijn en blijven hier concreet mee aan de slag door duurzamere oplossingen te bieden voor energiegebruik en materialen. Zo dragen wij bij aan een duurzamere gebouwde omgeving.

CO2 Footprint
Het grootste deel van ons energieverbruik wordt veroorzaakt door vervoer, in totaal 78%. Daarna komen elektriciteit en gas voor huisvesting met 13% resp. 9%

2021: 187 ton CO2 (scope 1 en 2)

 

  Aanpak energiegebruik

  Maatregelen 2021
  Het verlagen van onze CO2-uitstoot is één van de speerpunten van onze MVO strategie. We zijn daarom ons wagenpark aan het elektrificeren. Zo hebben wij in 2021 vijf elektrische voertuigen aangeschaft. In totaal bestaat ons wagenpark nu uit 8 elektrische voertuigen. Daarnaast hebben alle (bedrijfs)auto’s een motor met minimaal Euro 6 norm. Wanneer het mogelijk is plannen wij onze medewerkers zo in dat zij dicht bij huis aan het werk kunnen.

  Er worden bovendien nog meer kilometers bespaard doordat wij ons nadrukkelijk richten op de regionale markt in en rondom Utrecht.

  Voortgang doelstelling
  Onze doelstelling is om in 2024 onze CO2-uitstoot met minimaal 50% te verlagen ten opzichte van 2019. Zo maken we een forse stap vooruit om bij te dragen aan de doelstelling van de Nederlandse overheid én de Bouwsector om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2021 hebben we 9% CO2-uitstoot bespaard ten opzichte van 2019 en daarmee liggen we goed op koers.

  Voortgang CO2-reductie

  Planning 2022-2024
  In 2022 gaan wij over op groene stroom uit Nederland. Daardoor wordt de CO2-uitstoot voor elektriciteit vanaf dat moment 0. Ook zullen we in 2022 niet alleen een heel jaar kunnen profiteren van de door ons aangekochte elektrische auto’s in 2021, maar zullen we stap voor stap, op natuurlijke vervangingsmomenten, de komende jaren ons wagenpark verder elektrificeren.

  Wij hebben in 2018 een specifieke inkoopapp ontwikkeld om het bestellen te stimuleren en te vereenvoudigen ten opzichte van het halen bij de leverancier. Vanaf Q4 2022 zal er nieuwe ERP-software worden gebruikt, waarvoor in 2021 een selectietraject is uitgevoerd vanuit Wits Vastgoedonderhoud Nederland. In Q4 van 2021 heeft de gunning plaats gevonden aan Bouwinfosys voor het pakket Bouwworks. Hierin zal ook de inkoopmodule een onderdeel zijn. Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat er minder vaak gaat worden afgehaald en dat leveringen gebundeld kunnen worden door onze kernleveranciers.

  Samenwerking in CO2-reducerend transport

  In samenwerking met een logistiek makelaar, welke beschikbaar is gesteld door de Gemeente Utrecht, heeft Wits Utrecht met haar kernleveranciers Stiho hout- en bouwmaterialenleverancier, verfproducent Sigma Coatings en verfgroothandel Bevela op industrieterrein Lage Weide in Utrecht vanaf 2018 ingezet op ‘Slim transport de stad in’. Hiermee worden veel materialen van leveranciers uit de buurt naar een bouwproject of kantoor op de elektrische fiets getransporteerd, of beter gezegd met ‘cargo bikes’. Zo wordt naast de CO2-footprint van Wits ook bespaard op de CO2-footprint van externe leveranciers (scope 3). Een organisatie met enthousiaste koeriers van Fietskoerier Utrecht en Cycle Spark is hier op in gesprongen; en het bevalt uitstekend! In 2021 is ook de CityHub toegetreden tot deze samenwerking. Hiermee verwachten wij steeds grotere volumes en meer gewicht te kunnen bezorgen in de (binnen)stad. In 2022 en 2023 gaan we verder actief op zoek naar meerdere bedrijven en leveranciers die mee willen doen. Met deze vorm van CO2-neutraal transport via cargobikes en andere ‘Licht Elektrische Voertuigen’ (LEV’s).

  Ook gaan we door met onderzoek naar andere vormen van CO2-neutraal of CO2-reducerend transport. Een initiatief dat gestart is in 2021 en we in 2022 verder gaan uitwerken, is transport over water: ‘Varen waar het kan, rijden waar het moet’ in samenwerking met de ‘CityPort of Utrecht’.

  Aanpak circulariteit

  In de tussentijd hebben we verschillende initiatieven uitgerold waarbij we duurzamere alternatieven voor materialen gevonden hebben (circulair, biobased, minder energieverbruik en tegemoetkomend aan klimaatadaptatie). In 2021 hebben we het initiatief genomen om een onderzoek te laten uitvoeren door Hogeschool Utrecht naar de toepassingsmogelijkheden van circulaire keukens. Dit onderzoek start in februari 2022. We zetten deze aanpak door en benoemen hier in 2022 specifiek een kennisdrager voor om deze initiatieven te bundelen en gebruikte materialen in projecten te registreren en zichtbaar te maken. Ook zijn we van plan om in 2022-2023 met opdrachtgevers drie pilots uit te gaan rollen om resultaten van een verdergaande duurzamere aanpak te testen en demonstreren. De reden hiervoor is dat Wits, naast klimaatverandering, ook ziet dat natuurlijke grondstoffen schaars worden. We dragen hiermee ook bij aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2030 50% van de materialen circulair in te zetten. Een aantal initiatieven lichten we hieronder toe.

  Urban mining
  In samenwerking met partners Stiho, New Horizon Urban Mining, Mitros en Stichting Bouwloods is Wits Utrecht sinds 2017 een van de eerste bouwondernemingen die de stappen neemt voor grootschalige gebruik van materialen die uit andere projecten komen, bijvoorbeeld kozijnen en deuren. Door dit hergebruik van prima materialen, dragen wij en onze partners bij aan het vergroten van circulariteit. Al blijkt het nog wel een uitdaging te zijn om de juiste materialen die ‘gemined’ zijn op de juiste plek te krijgen.

  Inzamelen afvalstoffen voor hergebruik
  Een nieuwe ontwikkeling die we in 2022 in gang willen zetten is het aanleveren van chemische vloeistoffen (restanten van latexen en lakverven) aan Interchem. Deze restanten blijven in een aantal gevallen over na realisatie van de onderhoudsprojecten

   

  Interchem werkt vervolgens weer samen met Akzo (Sikkens) en heeft een verfproductielijn opgezet van een circulaire latex, Alpha Recycle Mat. De verfrestanten van alle verfleveranciers kunnen hiervoor worden ingezameld. Vrijwel alle verfrestanten (latex) kunnen worden hergebruikt in het nieuwe product Alpha Recycle Mat. Aan de verfrestanten wordt voor 65% een nieuwe basisgrondstof toegevoegd, om de kwaliteit van de verwerkbaarheid en hechting te kunnen garanderen. Zo wordt niet alleen verf hergebruikt, maar verlagen we ook onze hoeveelheid afvalstoffen die we afvoeren naar de afvalverwerker.

  Verder blijven we alert op andere mogelijkheden om het deel restafval te verkleinen.

  Circulaire en biobased grondstoffen
  Al het hout dat we gebruiken heeft een FSC- of PEFC-certificaat voor duurzaam bosbeheer. Daarbij letten we erop dat inmiddels schaars wordende houtsoorten als Merbau niet ingezet worden en we goede alternatieven kunnen bieden. Bovendien groeit hout weer aan, zodat deze ‘biobased’ grondstof super circulair is. Ook voor andere materialen kijken we naar circulaire en klimaat gerelateerde aspecten. Wij zijn dan ook erkend als Duurzaam Onderhoud Expert door Repair Care International.

  Als dit door de klant gewenst is, kunnen we specifieke verdergaande milieu- en sociale voorwaarden stellen aan de gebruikte materialen.
  Overigens beoordelen we onze leveranciers al periodiek op onder andere veiligheid, gezondheid en milieu. Hiermee waarborgen we ook onze kwaliteit in het kader van onze ‘Erkenning Vastgoed Onderhoud’ van het VGO-keur. In 2023 en 2024 gaan we daar een verdere stap in maken om MVO themabreed mee te nemen bij de beoordeling. Dit gekoppeld aan ons nieuwe ERP-systeem die wij in Q4 2022 ingevoerd willen hebben. Op basis daarvan willen we verder het gesprek aan gaan met zowel leveranciers als opdrachtgevers om onze bedrijfsvoering en sector verder concreet te kunnen verduurzamen.

   

  SROI >6%

  van de loonsom én aanneemsom

  Met aandacht voor

  mens en milieu!

  -9% CO2

  t.o.v. 2019